e-government, Softvér pre samosprávu LCS Noris / Helios Green, Elektronizácie a informatizácia samosprávy a verejnej správy www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green, Elektronické formuláre www.e-samospráva.sk, Dane a poplatky LCS Noris, softvér pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie, Informatizácia spoločnosti www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green INTELSOFTEAST www.intelsofteast.sk, e-government, Softvér pre samosprávu LCS Noris / Helios Green, Elektronizácie a informatizácia samosprávy a verejnej správy www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green, Elektronické formuláre www.e-samospráva.sk, Dane a poplatky LCS Noris, softvér pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie, Informatizácia spoločnosti www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green INTELSOFTEAST www.intelsofteast.sk,
Evidencia majetku

Modul Majetok umožňuje evidenciu hmotného a nehmotného investičného majetku a drobného investičného majetku na jednotlivých inventárnych kartách, ďalej evidenciu väčšieho počtu kusov jednorázovo odpisovaného drobného majetku na hromadnej karte a operatívnu evidenciu neodpisovaného majetku typu zásoby. K inventárnej karte je podľa typu majetku pripojená doplňujúca karta s technickými údajmi – karta dopravných prostriedkov, výpočtovej techniky, budov, pozemkov a strojov a ďalej i záznamy s údajmi o jednotlivom príslušenstve. Majetok na všetkých typoch kariet je možné viesť v ľubovoľnom počte inventárnych rád. Na inventárnych kartách je možné viesť investičný majetok iba evidenčne, prípadne zaúčtovaním na podsúvahové účty (táto možnosť sa využíva v prípade prenajatého majetku).

Triedenie majetku

Investičný majetok je povinne zatrieďovaný do používateľsky definovaných evidenčných skupín, ktoré pre karty predpisujú spôsob odpisovania vrátane odpisovej skupiny a spôsob účtovania jednotlivých pohybov. Z hľadiska vecného triedenia je využívaný číselník Klasifikácia majetku, číselník SKP zaraďovaný podľa kódu SKP (Štandardná klasifikácia produkcie).

Umiestnenie

Majetok vedený na kartách je možné evidovať podľa útvarov, zákaziek, zodpovedných osôb, budov a miestností. Všetky tieto subjekty sú vedené v číselníkoch. Aktuálne umiestnenie je uvedené na karte, všetky predchádzajúce umiestnenia sú viditeľné v pripojených záznamoch. o zmene umiestnenia (útvar, zákazka) je možné i účtovať. Ak je drobný majetok evidovaný na hromadnej karte, potom sú ku každému jednotlivému kusu samostatne evidované záznamy o umiestnení. Podobne sú jednotlivé umiestnenia evidované i na karte operatívnej evidencie.

Zaraďovanie majetku do evidencie

Investičný majetok je zaraďovaný do evidencie prostredníctvom zoraďovacieho protokolu, z ktorého je potom priamo generovaná karta. Zoraďovací protokol obsahuje okrem dátumu a spôsobu obstarania i základné údaje o umiestnení, zatriedenie majetku (SKP, klasifikácia majetku, odpisová skupina, druh majetku) a položkový rozpis investičných nákladov podľa ich druhu s uvedením čiastky, príslušného dokladu a párovacieho znaku pre saldokontné vyrovnanie účtov investícií. Generovanie kariet z protokolov i generovanie pohybov zaradenia je možné vykonávať hromadne pre označené záznamy.
Na jednej hromadnej karte drobného majetku je možné evidovať kusy zaraďované k rovnakému dátumu. Karty operatívnej evidencie je možné generovať pri výdaji zo skladu alebo zakladať ručne.

Účtovné pohyby majetku

Konzistencia účtovnej a prvotnej evidencie majetku je zaisťovaná formou pohybov a ich účtovania. Do aktívneho stavu sa majetok dostáva po zaúčtovaní pohybu zaradenia, v priebehu jeho životnosti je možné zadávať ľubovoľné množstvo pohybov na zmenu ceny (kladné i záporné čiastky), technické zhodnotenie i čiastočné vyradenie. Pre zavedenie pohybov zmena ceny a technické zhodnotenie ku karte je tiež možné využívať zaraďovacie protokoly. Ak sa vykonáva čiastočné vyradenie, je po zaúčtovaní pohybu vykonaný prepočet účtovnej i daňovej zostatkovej ceny podľa miery odpísania vyraďovanej časti.
Životnosť majetku je ukončená pohybom vyradenia. Pre každý spôsob vyradenia existujú samostatné druhy pohybov. Z hromadnej karty je možné postupne vyraďovať jednotlivé kusy, celá karta je vyradená až po vyradení posledného kusu. Vyradenie sa vykonáva vždy z konkrétneho umiestnenia.
Všetky pohyby majetku sú kontované na základe príslušenstva karty k evidenčnej skupine a hromadne účtované.

Odpisovanie

Z hľadiska daňového je majetok možné odpisovať lineárne či degresívne podľa platnej legislatívy, pre špeciálne typy majetku (napr. formy) je k dispozícii časový spôsob odpisovania v závislosti na zadanej dĺžke životnosti. Účtovne je možné odpisovať podľa životnosti (lineárny mesačný odpis), podľa sadzby (lineárny ročný odpis), podľa tabuľky (nerovnomerný odpis), prípadne podľa vzorca podľa potrieb používateľa. Podkladom pre vytvorenie odpisov sú odpisové plány. Odpisové plány sú pre každú kartu vytvorené na celé obdobie odpisu, čo umožňuje vytvárať projekciu budúcich odpisov na ľubovoľné budúce obdobie. Plány sú automaticky prepočítavané po zaúčtovaní pohybov ovplyvňujúcich výšku aktuálnej vstupnej ceny.

Register majetku

Do účtovného registra sú na konci príslušného spracovávaného mesiaca okrem spôsobu odpisu ukladané hodnoty aktuálnej vstupnej ceny, oprávok celkových i v aktuálnom roku a zostatkové ceny vrátane príslušných účtov účtovného rozvrhu. Obdobným spôsobom (bez účtov) je každý rok naplňovaný i register daňový. Registre podávajú informáciu o stavu majetku k ľubovoľnému dňu uplynulého obdobia.

Mesačné spracovanie, uzávierky

Mesačné spracovanie sa vykonáva v presne stanovených krokoch – najprv zaraďovanie nových kariet a pohyby už evidovaných majetkov a zmeny umiestnenia, potom výpočet a zaúčtovanie účtovných odpisov a na záver uloženie všetkých aktívnych kariet do účtovného registra. Spracovanie je treba zakončiť mesačnou uzávierkou, pri ktorej je kontrolované konzistentnosť databázy a všetkých vykonaných operácií. Všetky tieto operácie je možné vykonávať hromadne nad všetkými kartami, u všetkých existuje i možnosť návratu (hromadná, či pre vybrané karty).

Podpora lízingu

Pre podporu prenajímaného majetku slúži spôsob daňového odpisovania časový lízingový s možnosťou nastavenia presnosti výpočtu na dni i mesiace. Pre jednotlivé prenajímané predmety sú vo väzbe na zmluvu zakladané karty predmetov prenájmu, ktoré sú po zaradení do majetku zviazané s inventárnou kartou. Interface medzi stavom zmluvy od uzavretia až po ukončenie prenájmu zaisťujú tzv. udalosti zmlúv. Ohraničujúcimi udalosťami životného cyklu predmetov prenájmu je ich odovzdanie nájomcovi (udalosť zaisťuje zaradenie do evidencie majetku) a podpísanie kúpnej zmluvy po ukončení prenájmu s následným vyradením z evidencie. Medzi týmito krajnými udalosťami môže nastať potreba pregenerovania odpisových plánov v dôsledku zmeny doby prenájmu či vykonaného technického zhodnotenia (udalosti typu „zmena finančného plnenia zmluvy“). V prípade predčasného ukončenia zmluvy spojeného so zánikom predmetu lízingu si príslušná udalosť vynucuje vyradenie majetku