e-government, Softvér pre samosprávu LCS Noris / Helios Green, Elektronizácie a informatizácia samosprávy a verejnej správy www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green, Elektronické formuláre www.e-samospráva.sk, Dane a poplatky LCS Noris, softvér pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie, Informatizácia spoločnosti www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green INTELSOFTEAST www.intelsofteast.sk, e-government, Softvér pre samosprávu LCS Noris / Helios Green, Elektronizácie a informatizácia samosprávy a verejnej správy www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green, Elektronické formuláre www.e-samospráva.sk, Dane a poplatky LCS Noris, softvér pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie, Informatizácia spoločnosti www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green INTELSOFTEAST www.intelsofteast.sk,

Rozpočet
 • tvorba rozpočtu
 • rozpočtová skladba, príprava a jeho schvaľovací proces
 • porovnanie rozpočtu za rôzne roky
 • porovnávanie rozpočtu a skutočnosti
 • prehľad o stave rozpočtu za aktuálny rok pre jednotlivé úseky organizácie
 • sledovanie zmien rozpočtu
 • vytváranie rozpočtov položkovite aj sumárne podľa logického členenia organizácie

Obyvateľstvo
 • Základné údaje obyvateľa (Meno a Priezvisko, Pohlavie, Titul pred, Titul za, ...)
 • Identifikačné údaje obyvateľa (Dátum narodenia, Dát Rod. Číslo, Číslo OP, ...)
 • Kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail, , ...)
 • Doplňujúce údaje (národnosť, stupeň vzdelania, bankový účet, Povolanie, Zamestnávateľ)
 • Adresy obyvateľa (Trvalý pobyt, Prechodný pobyt, Poštová adresa, ...)
 • Špecifické údaje obyvateľa (dôchodca, zdravotne ťažko postihnutý, ...)
 • Rodinný stav, Vzťahy obyvateľa (rodinný príslušníci), Štatutárny zástupca
 • Spĺňa podmienky platnej legislatívy
 • Generovanie potrebných podkladov a potvrdení
 • Stav, úpravy, platby a prehľady zobrazované v Elektronickej samospráve v konte užívateľa
 • Vytváranie potrebných dynamických väzieb
 • Evidencia a archív uskutočnených zmien
 • Výber a filtrovanie ako základná funkcionalita
 • Možnosti exportu do vybraných administratívnych programov (Excel, ... )
 • Kontrolné nástroje na zabránenie vzniku duplicít
 • Prepojenie na centrálny register adries a obyvateľstva
 • Štatistické hlásenia

Voľby a referendum
 • Názov volieb, dátum trvania volieb od - do
 • Volebné obvody (Názov obvodu, ulica, číslo, ...)
 • Volebné miestnosti (adresa, číslo miestností, ...)
 • Volebný zoznam – úpravy, filtrovanie, tlač
 • Tlač volebných lístkov a potrebných výstupov
 • Volebná komisia
 • ...

Účtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie
 • generátor sumarizačných zostáv (vrátane maticových – sledovanie z viacerých hľadísk)
 • prepojenie s MS Excel pre tvorbu zostáv
 • nastavenie vlastného účtového rozvrhu
 • evidencia konta v cudzej mene
 • vyhodnocovanie pohľadávok a záväzkov prostredníctvom saldokonta
 • automatické účtovanie kurzových rozdielov
 • vytvorenie podkladu pre daňové priznanie DPH
 • výpis dokladov denníka
 • výpis hlavnej knihy za všetky účty účtovej osnovy
 • zistenie obratu za zákazníka
 • spracovanie predvahy, súvahy, výsledovky
 • možnosť uzávierky účtovníctva za zvolené obdobie
 • vykonanie ročnej uzávierky účtovníctva
 • vedenie podrozvahového účtovníctva
 • vytváranie rozpočtov položkovite aj sumárne podľa logického členenia
 • evidencia interných účtovných dokladov
 • podpora plánovania na úrovni obratov účtov
 • dávkové spracovanie údajov
 • možnosť priameho prechodu z účtovného denníka do príslušného majetku
 • zápis do účtovného denníka nie je možný bez existencie zaevidovaného prvotného dokladu

Banka
 • import bankových výpisov v elektronickej forme
 • export platobných príkazov do informačného rozhrania bankového ústavu
 • automatické párovanie platieb a saldokontných zložiek
 • párovanie platieb týkajúcich sa viac dokladov
 • účtovanie bankových výpisov podľa zadaných kontácií
 • evidencia bankových spojení organizácií
 • kontrola bankových spojení podľa ABO formátu
 • evidencia kurzového lístku aktualizáciou z www stránok NBS/ ECB
 • voliteľné typy kurzov
 • možnosť účtovať po položkách bankového výpisu, nie len výpis ako celok (výpis sa správa ako nezaúčtovaný)

Pokladňa
 • pokladničná kniha
 • pokladňa v cudzej mene (priemerný kurz alebo kurz metódou FIFO na výdaji)
 • zaúčtovanie pokladničných dokladov do hlavnej knihy podľa predpísaných kontácií
 • schvaľovací proces
 • evidencia príjmových a výdajových dokladov
 • evidencia pokladničných miest v členení podľa jednotlivých pokladní
 • konfigurovateľnosť zložiek podľa požiadaviek organizácie

Fakturácia prijatá a odoslaná
 • evidencia došlých a vydaných faktúr
 • úhrada došlých faktúr a dobropisov pomocou platobných príkazov
 • sledovanie procesu likvidácie došlých dokladov
 • účtovanie dokladov podľa vytvorených kontácií
 • rozúčtovanie dokladov podľa hospodárskych stredísk
 • kontrola zaúčtovania podľa nadefinovanej súvzťažnosti – kontrola predkontovania
 • vystavenie dobropisov k vydaným dokladom
 • vytvorenie upomienok, penalizačných a skonto dokladov k vydaným dokladom
 • možnosť rozdeľovať faktúry do nových zložiek (šanónov) počas chodu organizácie
 • prístupové práva na zápis, výmaz, hromadnú zmenu, spustenie funkcie až na pracovníka
 • dávkové spracovanie údajov
 • možnosti zrušeniu faktúry predchádza odsledovanie naviazanosti na iné doklady
 • každá položka faktúry umožňuje viazanosť na inú rozpočtovú položku

Majetok a kataster nehnuteľností
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku v zmysle pravidiel hospodárenia rozpočtových organizácií a obcí
 • evidencia prenajatého, zvereného, zpravovaného majetku s podporou účtovania
 • prepojenie evidencie majetku s modulom Zmluvy a Fakturácia
 • evidencia nehnuteľného majetku (pozemkov, budov, stavieb, ...) cez protokoly obstarania s väzbou na zmluvy, kataster nehnuteľnosti
 • spracovanie geometrických plánov, rozhodnutí katastra...
  ako podklad k pohybom nehnuteľného majetku
 • evidencia majetku v členení podľa zdrojov financovania s podporou účtovania
 • prepojenie nehnuteľného majetku na geografický informačný systém
 • nehnuteľný majetok - evidencia, inventarizácia, úbytky, prírastky
 • kataster nehnuteľností s prepojením na majetok – aktualizácia údajov z katastra nehnuteľností
 • umiestnenie
 • zaraďovanie majetku do evidencie
 • účtovné pohyby majetku
 • odpisovanie
 • mesačné spracovanie, uzávierky
 • podpora lízingu
 • možnosť zadávania delimitácií
 • všetky zostavy sú aktívne, poklikaním na riadok zostavy sa zobrazia príslušné karty majetku
 • možnosť filtrovania a triedenia priamo v tlačovej zostave

Zmluvy
 • evidencia a sledovanie plnenia uzavretých záväzkových vzťahov
 • tvorba a evidencia dodatkov k uzavretým záväzkovým vzťahom
 • evidencia splátkového kalendára
 • generovanie splátok podľa pravidiel definovaných zmluvou alebo jej dodatkami
 • generovanie faktúr na základe splátkových kalendárov
 • manažment a vyhodnocovacie funkcie - možnosť sledovania plnenia zmluvných podmienok, splátkových kalendárov, sumarizácia za určité obdobie, príjmy z predaja a prenájmu za určité obdobie, ...
 • možnosť dynamického previazania zmlúv na nehnuteľný majetok
 • generovanie splátkového kalendára nad zmluvou

Objednávky a sklady
 • skladová evidencia, pohyby tovaru na skladoch
 • príjem a výdaj vrátane rezervácií
 • cenník
 • priame vystavovanie faktúr vrátane výpočtu a rozúčtovania DPH
 • možnosť vedenia skladových zásob buď v reálnych (FIFO), alebo priemerných cenách
 • optimalizácia skladových zásob
 • možnosť využitia čiarových kódov (EAN)
 • objednávkový systém (objednávky došlé, vydané, sledovanie vykrytia objednávok, väzba na zákazku)
 • možnosť definovať vlastnú skladovú kartu
 • umiestnenie, výrobné čísla

Miestne dane a poplatky
 • vzájomné vzťahy medzi saldom daňovníka a predpisom z daní
 • jednotný prístup a unifikované ovládanie v rámci celého informačného systému
 • on-line prepojenie s účtovníctvom, automatické predkontovanie a účtovanie predpisov pohľadávok z daní
 • automatické generovanie opravných dokladov, dobropisov, dovyrubenia daní a pod.
 • automatické prepojenie na finančný a zálohový mechanizmus, odčerpanie preplatkov daní
 • sledovanie salda na konkrétny subjekt (daňovníka, organizáciu...) bez rozdielu či ide o saldo z daní, alebo iných druhov pohľadávok/záväzkov
 • spracovanie banky s prepojením na saldo a dane
 • prepojenie na registratúru
 • Daň z nehnuteľnosti
 • Daň z ubytovania
 • Daň za psa
 • Dane za užívanie verejného priestranstva
 • Nevýherné hracie automaty
 • Dane za vjazd do historickej časti mesta
 • Exekúcie
 • Poplatok za komunálny odpad
 • prepojenie na evidenciu a riadenie zberu odpadov z poplatku za komunálny odpad

Evidencia obchodných partnerov
 • evidencia firiem a ich expozitúr
 • evidencia kontaktných osôb
 • evidencia došlej pošty
 • on-line väzba do saldokonta a fakturácie
 • vyhodnocovanie firiem podľa platobnej disciplíny, výšky pohľadávok či záväzkov apod.
 • evidencia obchodných prípadov
 • evidencia kontaktných jednaní
 • vyhodnocovanie predajov podľa predajcov, regiónov, pobočiek, tovarov atď.
 • vyhodnocovanie rentability obchodných prípadov
 • možnosti definovania vlastných skupín rozdelenia partnerov
 • filtrovanie podľa ľubovoľných kritérií a následná hromadná korešpondencia /e-mail, tlač, Fax/

Mzdy a Personalistika
 • zaradenie zamestnanca
 • história zmien
 • paušály a zrážky
 • mzdové položky
 • denník dochádzky, kalendáre
 • dávky nemocenského poistenia
 • výpočet a úhrada miezd
 • výkazy
 • účtovanie
 • nové obdobia
 • ochrana a prístup k údajom
 • voľné pracovné miesta
 • zaradenie zamestnanca
 • doplňujúce informácie
 • školenia a lekárske prehliadky

Registratúra a pošta
 • jednoznačná identifikácia
 • vzory záznamov
 • automatizovaný systém správy registratúry
 • adresáre na evidenciu záznamov
 • elektronizácia dokumentácie – skenovanie záznamov
 • integrácia faxových a e-mailových systémov
 • registratúrne stredisko
 • obeh záznamov a riadený prístup k záznamom
 • súlad s právnymi normami a predpismi

WorkFlow
 • Definícia procesu WorkFlow
 • Nasadzovanie WorkFlow
 • Priebeh procesu
 • Vykonanie práce z worklistu účastníka WorkFlow
 • Ukončenie procesu

Vybrané referencie
 • Hlavné mesto SR Bratislava
 • MESTO Košice