e-government, Softvér pre samosprávu LCS Noris / Helios Green, Elektronizácie a informatizácia samosprávy a verejnej správy www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green, Elektronické formuláre www.e-samospráva.sk, Dane a poplatky LCS Noris, softvér pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie, Informatizácia spoločnosti www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green INTELSOFTEAST www.intelsofteast.sk, e-government, Softvér pre samosprávu LCS Noris / Helios Green, Elektronizácie a informatizácia samosprávy a verejnej správy www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green, Elektronické formuláre www.e-samospráva.sk, Dane a poplatky LCS Noris, softvér pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie, Informatizácia spoločnosti www.e-samospráva.sk, LCS Noris / Helios Green INTELSOFTEAST www.intelsofteast.sk,

Modul LCS Noris - Energie obsahuje triedy a funkcie pre podrobnú evidenciu výroby a distribúcie tepla. Umožňuje sledovať náklady na výrobu tepla, množstvo distribuovaného tepla a je priamo napojený na modul Fakturácia vydaná. Pokrýva celý proces spracovania dát, od odpočtu stavu meračov až po fakturáciu zmluvným odberateľom tepla na základe zmlúv s jednotlivými odberateľmi, ktoré sú takisto súčasťou daného modulu.

Logický model:

Základné číselníky:

Číselníky pre jednotlivé druhy meračov:

 • Elektromery:evidencia elektromerov obsahujúca interné číslo, výrobné číslo, merné jednotky elektromeru a maximálnu zobraziteľnú kapacitu (pretočenie)
 • Merače tepla:analogicky
 • Plynomery:analogicky
 • Vodomery:analogicky
 • Úniky:evidencia únikov na zdroji


Každý z typov meračov má vlastný číselník pre evidenciu vlastných odpočtov:

 • Meranie elektriny:zadávajú sa odpočty z elektromerov k danému dátumu, automaticky sa prepočíta spotreba od posledného odpočtu, automaticky na základe typu odpočtu prepočíta spotrebu aj pri pretočení počítadla, špeciálne stavy umožňujú zadávať počiatočné stavy počítadiel, prípadne ich zmeny pri servisnej oprave a s tým súvisiacim pretočením, evidujú sa tu i stavy meračov pri výmenách meračov (automaticky – väzba na triedu Výmena meračov)
 • Meranie tepla:analogicky
 • Meranie plynu:analogicky
 • Meranie vody:analogicky
 • Meranie únikov:analogicky, únik sa eviduje za obdobie od/do, nie k jednému dátumu


Podporné číselníky:

 • Merné jednotky:číselník zabezpečuje definíciu MJ a ich vzájomných vzťahov
 • Barometrické tlaky:po dňoch
 • Výhrevnosť palív:za obdobie koks, plyn, uhlie
 • Priemerné denné teploty:po dňoch, eviduje sa i doba kúrenia od / do a celková doba kúrenia
 • Dennostupne:za obdobie, generujú sa pomocou funkcie z priemerných denných teplôt


Číselníky pre zapojenia:

 • Zdroje
 • Objekty odberu
 • Odberné miesta


Podpora pre fakturáciu:

 • Evidenčné listy zmlúv:štandardné zmluvy LCS Noris
 • Zmluvy o dodávkach tepla:rozšírenia zmlúv pre potreby modulu Energie. Obsahujú údaje o predmetoch fakturácie.


Centrálnym číselníkom je Zapojenia a vzorce, prostredníctvom ktorého sa nad Zdrojmi a Odbernými miestami definujú merania s daným konkrétnym meračom, pokiaľ je zapojený, prípadne so vzorcom, ak sa dané meranie nezískava priamo z meracieho zariadenia (merača), ale na základe určitého technického prepočtu. Do týchto vzorcov môžu vstupovať všetky ostatné merania nad príslušným zdrojom a navyše ďalšie premenné ako Výhrevnosť palív, účinnosť zdroja, Človekomesiace Zdroj, Človekomesiace Objekt, Plocha Odberného miesta, Objem odberného miesta, Bytové jednotky Odberného miesta, Dennostupne, Plánované Dennostupne a pod. Samotné údaje sa potom evidujú v číselníku Hodnoty merania. S číselníkom úzko súvisí trieda Výmena merača, slúžiaca na realizáciu a evidenciu výmen meracích prístrojov na jednotlivých meracích miestach z dôvodov porúch, inovácií atď.

Schéma spracovania:


Po nahratí odpočtov meračov, potvrdení a uvoľnení dát pre potreby výpočtov operátorom (pomocou funkcie, ktorá nastavuje atribút Stav) je možné spustiť nad Zapojeniami a vzorcami, resp. nad Zdrojmi funkciu Vyhodnotenie meraní.
Táto funkcia na základe údajov o odpočtoch a ďalších údajov z nastavenia modulu v pomocných číselníkoch a na základe zapojení a vzorcov spracuje dané obdobie a naplní číselník Merané hodnoty. V tomto číselníku je možné dáta dodatočne korigovať a opäť prostredníctvom funkcie uvoľniť pre fakturáciu. Posledným krokom je fakturácia na základe dát a zmlúv.

K dátam je možné pristupovať i prostredníctvom EXCELu - Manažérskeho vyhodnocovania LCS Noris, ktoré umožňuje jednoduché a variabilné vytváranie rôznych prehľadov a dodatočných spracovaní dát.

Vybrané referencie:

 • BBES, a.s., Banská Bystrica
 • Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
 • Tepelné hospodářství Hradec Králové a.s