Zlievarenstvo v systémoch HELIOS


Zlievarenstvo ako odvetvie nie je špecifické ani tak procesmi, ktoré bývajú podobné ostatným odvetviam priemyslu, ale najmä postojom zákazníka, ktorý spravidla máva pocit, že na toto odvetvie nie je možné aplikovať štandardné procesy riadenia výroby (napr. MRP).


Štandardnými požiadavkami na informačný systém sú:

  • materiálové hospodárstvo nezávislé od výrobných postupov (predovšetkým spotreba jednicového materiálu pre výrobu tekutého kovu)
  • oddelenie nákupného a výrobného skladu
  • porovnanie plánovanej a skutočnej spotreby jednicového materiálu
  • evidencia zákaziek (zvlášť odbytových a zvlášť výrobných)
  • strediskové hospodárenie
  • evidencia výdajne, prípravkov a liacich zariadení (včítane sledovania údržby)
  • kombinácia všetkých druhov miezd (úkolová, výrobná režijná, správna atď.)
  • prenosy dát medzi viacerými informačnými systémami (heterogénne prostredie)

Odvetvie v systémoch Helios

Prednosťou pri implementácii informačných systémov Helios, ktoré patria k technologickej a odbornej špičke, sú dlhoročné skúsenosti a veľké množstvo referenčných zákazníkov. Spolu s pripravenými mostíkmi a väzbami medzi vysoko špecializovaným riešením RGU OPTI a systémami Helios dávajú užívateľom nástroj hodný tohto odvetvia. Ďalšou nepopierateľnou devízou je znalosť problémov a ich riešení v tomto odvetví.

REFERENCIE

Zlievareň Heunisch, a.s.
Zlievareň Heunisch Brno, s.r.o. (Zlievareň ZETOR)
SCB Foundry České Budějovice (ČKD Kutná Hora)
Spojené zlievarne, s.r.o.

Prípadová štúdia Zlievareň Heunisch

Firma so sídlom v Krásnej bola založená v roku 1960, kedy ako prevádzka patrila závodu Metalis Nejdek – Karlove Vary. Do roku 1965 produkovala hliníkové odliatky z pieskových foriem.

Po piatich rokoch bola začlenená do Metalurgických závodov v Týnci nad Sázavou a zahájila dodávky kokilových odliatkov zo zliatin hliníka. Zároveň sa rozbehol vlastný vývoj a výroba liacich zariadení (kokíl) a následne výroba pieskových jadier aj výroba jadrovníkov. Do konca roku 1990 sa stala najväčšou komerčnou zlievarňou tohto typu v Českej republike. V rámci veľkej privatizácie v roku 1992 sa stala súčasťou nemeckej firmy Gießerei Heunisch, GmbH – Bad Windsheim a odvtedy nesie meno Slévárna HEUNISCH, a.s.. Zlievareň nadviazala na dlhoročnú tradičnú výrobu hliníkových odliatkov gravitačným a nízkotlakovým liatím do kovových foriem a cez obchodné zastúpenie v Bad Windsheime začala expandovať na trhy dnešnej EÚ.

Prínosy získané implementáciou riešenia Helios Orange:

Kontinuálny rast zlievarne kladie obrovské nároky na účtovnú, daňovú a skladovú evidenciu. Hlavnou úlohou firmy je pri rastúcom objeme výroby zachovať alebo znížiť administratívne úkony. Náročnosť implementácie bola zvýšená integráciou s existujúcim dochádzkovým systémom a výrobným systémom OPTI. Pre controlling sú dáta exportované do controllingového modulu macs cost controlling a macs Sales & Profit.

Firma sa vyznačuje týmito kvantitatívnymi parametrami: viac než 50 stredísk, hierarchické rozdelenie stredísk do profit centier, viac než sedem druhov miezd, veľké množstvo ukazovateľov (úkolová mzda, prémie atď.), štyri skladové miesta s viac než 10.000 skladovými položkami.

V oblasti účtovníctva sa kladie dôraz na správne určenie nákladov a výnosov (t.j. vecné a časové hľadisko). Obrovskou devízou je možnosť nezávislej uzávierky prevádzkových nákladov a výnosov nezávisle od zákonných termínov a podmienok (t.j. napr. od DPH), takže je možné robiť uzávierky už piaty pracovný deň. Pri priradení nákladov sa hľadí nielen napr. na správne určenie strediska spotreby, ale zároveň sú náklady správne priradené ku kalkulácii (t.j. jednicové náklady, režijné, mimo sadzbu, časové rozlíšenie a pod.)

Evidencia majetku mala v starom systéme vždy mnoho výnimiek, ktoré bolo nutné veľmi zložito ručne upravovať – napr. iná účtovná a iná daňová cena, zmeny v odpisovaní, správne nastavenie technického zhodnotenia, zmeny odpisovej skupiny majetku, čiastočné vyradenie atď. Súčasný systém vie reagovať na všetky požiadavky (včítane odloženej dane a pod.).

Zdanlivo veľmi jednoduchým modulom je Pokladňa. Keď však dokáže správne zúčtovávať zálohy, zálohy na cestovné (včítane správneho ocenenia kurzom), byť prepočítavaná každý deň kurzovým rozdielom, uvedomí si užívateľ, aké dôležité je mať vhodný efektívny nástroj.

Prijaté faktúry bývajú veľmi zložito rozúčtovávané po strediskách. Okamžitý prehľad o nezaplatených faktúrach, workflow pri schvaľovaní faktúr, kurzové rozdiely (niekedy krížové cez viacej mien), prepojenie pri párovaní príjmov na sklad, aj tu je opäť nesmierne dôležité pri nízkej prácnosti spracovania dokladov zachovať vysokú mieru vecnej a časovej správnosti nákladov.

Vydané faktúry sú replikované z IS OPTI a ďalej spracovávané v Heliose (analýza tržieb, saldokontá odberateľov, kurzové rozdiely a pod.).

Implementácia Materiálového hospodárstva ukazuje, že aj pri jeho oddelení od ERP (MRP, riadenie výroby) je možné celý proces riadiť a vyhodnocovať. Používajú sa jednak minimálne zásoby, aj zostavy požiadaviek výroby. Skladové karty sú replikované včítane pohybov do výroby.

Výdajňa náradia tu je funkčnou nadstavbou, ktorá dokáže evidovať zápožičky a osobné karty. Všetok materiál je nakupovaný cez hlavný sklad a výdajňa si ho odoberá prevodom.

Výdajňa náradia CNC hala rieši problém, keď veľmi vysoké náklady na náradie CNC vyžadujú sledovanie nákladov až po jednotlivé výrobky a zákazky, so súčasnou evidenciou zbrojenia CNC strojov, dôvodov likvidácie a podobne.

Modul Mzdy dlhodobo plne pokrýva všetky požiadavky na správny výpočet a vyhodnotenie. Využívané sú všetky elektronické cesty (RELDP, prihlášky a odhlášky, ISPV). Zákazník ďalej využíva niekoľko desiatok zostáv z generátora, denne je analyzované niektoré zo 70 stredísk, personalistika má plnú podporu pri zisťovaní trendov, výkonností stredísk a pod..

Modul Výkazy pomáha mesačne zostavovať Rozvahu, Výkaz ziskov a strát, v súčasnosti sa uvažuje o využití účtovných štandardov (IFRS) pre controlling nákladov v EUR očistených o kurzové rozdiely.

Modul Intrastat automaticky načíta export z „OPTI“. Dovoz zo zahraničia je čiastočne prepojený s materiálovým hospodárstvom.

Moderný podnik sa už dnes pri zabezpečení vedenia účtovníctva a ekonomiky nezameriava na jednostranné znižovanie nákladov. To totiž vedie k úplnej degradácii účtovných dát iba pre daňové účely. Vyžaduje však pri zachovaní efektivity spresnenie všetkých ukazovateľov. Vo spoločnosti Zlievareň Heunisch, a.s., sa to darí takým spôsobom, že aj pri zdvojnásobení obratu, zamestnancov, počtu dokladov a veľkom množstve interných smerníc pre účtovanie pracuje na ekonomickom úseku stále rovnaké množstvo zamestnancov.Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac