STAVEBNÍCTVO v systémoch Helios

Špecifické požiadavky stavebných firiem sa v systémoch Helios riešia pomocou špecializovaného modulu RSV - Riadenie stavebnej výroby. Tento modul pokrýva všetky procesy súvisiace so stavebnou zákazkou, a to od sledovania potenciálnych zákaziek, cez fázu obchodnú, realizačnú až po záručnú lehotu. Systém je modulárny a mimoriadne prispôsobivý podmienkam konkrétneho zákazníka. Práve táto vlastnosť umožňuje jeho úspešné nasadenie v podmienkach tých najväčších, stredne veľkých aj pomerne malých stavebných firiem.

Moduly výroby významne podporujú komplexné riadenie všetkých typov výroby. Na technickú prípravu výrobných procesov, ktorá je schopná vytvárať a uchovávať „životopis" výrobku, nadväzuje produktívne riadenie a plánovanie efektívnej výrobnej činnosti. Integrované logistické a finančné moduly priamo podporujú ekonomické prínosy plynúce z nasadenia tohto systému vo výrobných spoločnostiach.

REFERENCIE

DOPRASTAV a.s.,
Betamont, s.r.o.,
VHS plus,
Vodohospodářské stavby, s.r.o.,
IMOS Group s.r.o.,
PRŮMSTAV, a.s.,
SIBAMAC, a.s.
,AGOS stavební a.s.,
COOPTEL, stavební a.s.,
POZEMNÉ STAVBY PÚCHOV, s.r.o.,
STAVOKOMP, stavební a.s.,
CNS, s.r.o.,
ZEPRIS s.r.o.,
Doprastav,
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
PSJ holding,
GJW Praha,
Chládek & Tintěra,
ODS Dopravní stavby Ostrava,
PKS HOLDING,
EKOSTAVBY Louny,
SMP CZ,
SM 7,
Báňská stavební společnost s.r.o.,
Českobudějovické Pozemní stavby, s.r.o.,
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.,
Profi mat s.r.o.,
SKYBAU, s.r.o.,
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.,
První litomyšlská stavební, s.r.o.,
3 Art s.r.o.

Prípadová štúdia Doprastav a.s.

Počiatky histórie slovenskej spoločnosti Doprastav, a.s. spadajú už do roku 1953, kedy vznikol národný podnik Doprastav s prioritným zameraním na dopravné stavby. Zakladajúcimi závodmi boli Bratislava a Žilina. Postupne vznikali ďalšie závody a od roku 2001 je spoločnosť súčasťou nadnárodnej skupiny DDM Group, ktorá patrí k najväčším a najsilnejším stavebným zoskupeniam na území Českej a Slovenskej republiky.

Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná dodávka stavebných objektov a prác v segmentoch inžinierskeho, pozemného, podzemného a vodohospodárskeho staviteľstva. Produktivita a rentabilita spoločnosti stále rastie, stúpajúci je aj počet zamestnancov, ktorý v roku 2005 predstavoval 3 304 pracovníkov. V roku 2004 bola spoločnosť Doprastav, a.s. certifikovaná podľa systému STN EN ISO 14001: 2005 a neskôr podľa noriem OHSAS 18001: 1999. Spoločnosť Doprastav, a.s. sa pred tromi rokmi vydala cestou komplexnej rekonštrukcie celého informačného systému. Pôvodný systém bol vytvorený vlastnými kapacitami a ušitý na mieru podľa požiadaviek odborných útvarov, predovšetkým ekonomických, MTZ, personalistiky a pod.

Problematika stavebnej výroby bola prakticky nepokrytou oblasťou. Samotnej implementácii predchádzala dôkladná príprava, definovanie požiadaviek na nový systém, spracovanie úvodnej štúdie a procesného modelu pokrývajúceho takmer všetky procesy a agendy spoločnosti. Rozsiahle požiadavky na oblasť stavebnej výroby a procesný prístup k problematike vyvolali potrebu tak rozsiahlych programových úprav systému RSV, že vyústili do rozhodnutia vytvoriť úplne nový produkt - RSV II. O tom, aká náročná bola implementácia, svedčí nasledujúce vyjadrenie Ing. Miloša Petráša, ved. Odb. informatiky a riadenia, Doprastav, a.s.: „Pri budovaní tak rozsiahleho, komplexného a integrovaného informačného systému pre tak špecifi ckú oblasť, akou je stavebná výroba, a pre tak veľkú spoločnosť, je každá fáza veľmi náročná a každá má svoje problémy. Tie naše sú tiež učebnicové."

„Či už je to výber vhodných systémov, dodávateľov, integrátora, alebo samotná implementácia, školenie a osvojenie si nových schopností užívateľmi najmä v tých oblastiach, v ktorých sa žiaden IS predtým nepoužíval. Všetko si musíme vyskúšať na vlastnej koži a učiť sa na vlastných chybách. Na Slovensku nie je podobná stavebná spoločnosť s tak rozsiahlym projektom IT, ale našou cestou sa postupne vydávajú ďalšie, aj keď menšie spoločnosti s menšími nárokmi. Spoločnosti, ktoré tvoria združenie dodávateľov IT pre Doprastav, získali skúsenosti a schopnosti, ktoré môžu bez obáv ponúkať novým záujemcom." „V súčasnej dobe je systém RSV - Riadenie stavebnej výroby v spoločnosti Doprastav, a.s. plne implementovaný a užívaný k spokojnosti približne 500 užívateľov."

Na stiahnutie ( pdf. 248kB )Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac