Sklárstvo v systémoch Helios

Výroba a spracovanie skla je komplikovaný chemicko-technologický proces, začínajúci tepelným spracovaním - tavením - sklárskeho kmeňa. Pokračuje tvarovaním natavenej skloviny za tepla, čím vzniká vytvarovaný polotovar. Ten sa po vychladnutí opracováva a potom zušlachtuje. Tým vzniká stopercentne recyklovateľný výrobok vysokej úžitkovej hodnoty. Sklárstvo je materiálovo a energeticky náročné odvetvie s vysokými požiadavkami na kvalifikáciu pracovnej sily. Pri dnešných celosvetovo rastúcich cenách nerastných surovín a fosílnych palív, lacnej pracovnej sile vo východnej Európe a v Ázii sú regionálny výrobcovia skla vystavení stále sa zvyšujúcemu konkurenčnému tlaku. Prirodzene tak vzrastajú nároky na systém, ktorý dokáže poskytnúť relevantné, vierohodné informácie v reálnom čase. Systém, ktorý poskytne správne informácie pre správne rozhodnutia.


Helios v sklárnach

Helios je nástroj umožnujúci podchytiť prevažnú väcšinu procesov uskutočnujúcich sa vo výrobno-obchodnej spoločnosti. Do tejto kategórie patria aj sklárne. Ako každá výroba, má i sklárska svoje špecifiká. V sklárnach sa môžeme stretnúť s výrobou ručnou kusovou, sériovou strojovou aj hromadnou automatizovanou. Nezriedka sa stretneme s výrobou na sklad alebo so zákazkovou výrobou. Z toho vyplývajú aj nároky na systém, ktoré sa prejavujú najmä v plánovaní, riadení a evidencii sklárskej výroby.


Charakteristika výrobného procesu v sklárnach:

  • Výrobný proces je viacstupnový s medzistupnovou kontrolou kvality po jednotlivých operáciách.
  • Materiálový tok je kontinuálny s rozvetvenou syntetickou výrobou s podskupinami.
  • Organizácia výroby je skupinová, sleduje prúdový princíp a je citlivá na rušenie.
  • Typ výroby je od kusovej až po sériovú, resp. hromadnú.
  • Zásoby tvoria suroviny, polotovary rozpracovanej výroby a hotové výrobky.
  • Obmedzeniami sú charakteristika výkonu taviaceho agregátu – nutná vysoká výtažnost, technologická nárocnost – rozptyl výkonu.


Výber z referencií

Slovglass, a.s.


Prípadová štúdia Slovglas

Informacný systém pre krehkú krásu skla

Tradícia sklárskej výroby v oblasti slovenského Novohradu siaha až do 18. storocia. Práve v tejto oblasti bola v minulosti najväcšia koncentrácia sklární na výrobu úžitkového a tabulového skla. Z pôvodných sklární zostali dodnes v prevádzke dve a jednou z nich je práve SLOVGLASS Poltár. Bol založený v roku 1836 a jeho symbolom sú štyri lipové listy v kontúre zlatého kalicha. Súcasná akciová spolocnost SLOVGLASS, a.s., vznikla v roku 1995 spojením závodov Poltár, Zlatno a Katarínska Huta. Od cias sklárskych pradedov sa však už mnohé zmenilo. Nie kvalita slovenského rucného skla, ale potreby firmy, ktorá expanduje na svetové trhy. Tá sa dnes totiž nezaobíde bez kvalitného, komplexného informacného systému.

„V našom najstaršom závode v Zlatne sa sklo zacalo vyrábat pred viac ako 160 rokmi. Dodnes sa tu zachovala tradicná rucná výroba úžitkového skla v pôvodných objektoch a prostredí,“ hovorí RNDr. Drahomír Sarvaš, správca informacného systému v spolocnosti SLOVGLASS.   Výrobky spolocnosti SLOVGLASS sa v minulosti vyvážali pod znackou BOHEMIA. V súcasnosti je SLOVGLASS druhým najväcším výrobcom a exportérom úžitkového skla na Slovensku. Viac než 90 % produkcie výrobkov, ktoré rocne opustia ruky zhruba tisícdvesto zamestnancov SLOVGLASS-u, smeruje do zahranicia, napríklad do USA, EÚ a do dalších krajín.


S novým miléniom nový systém

Pri takomto objeme cinností je viac než udivujúce, že až do roku 2000 vystacil manažment spolocnosti namiesto komplexného informacného systému iba s niekolkým modulmi, konkrétne Sklady, Výroba, TPV, Úctovníctvo a Mzdy a personalistika. Tie však medzi sebou bud neboli prepojené vôbec, alebo iba na úrovni mesacných výstupov vo forme zostáv. Tie sa následne porovnávali s rucnými výstupmi a rucne zadávali dalej, napríklad do modulu Úctovníctvo. Tieto samostatné moduly boli založené na základe jazyka Foxpro pod OS DOS a boli prevádzkované v sieti LAN.

Postupom casu však zacalo byt zrejmé, že informacný systém na báze OS DOS nezodpovedá moderným trendom vývoja, ktoré lepšie splnajú systémy založené na MS Windows. Tiež absencia previazanosti modulov zacala byt pre užívatela vážnou prekážkou, rovnako aj ich nedostatocné množstvo. Po niekolkých rokoch používania „systému“ sa zacali vyskytovat aj problémy s jeho podporou.

Na výber systému spomína Drahomír Sarvaš: „Pri výbere IS boli dôležité rôzne aspekty. Predovšetkým jeho komplexnost, pricom Noris (Helios Green) sa javil  z ponuky ako najkomplexnejší. Dôležitú úlohu hrala tiež cena systému a bolo zaujímavé, že ostatné systémy boli niekolkokrát drahšie. Zaujímala nás aj otvorenost systému. Potrebovali sme vytvárat vlastné výstupy (pohlady, šablóny), co iné systémy v tom case negarantovali. Dalším kritériom bola jeho podpora garantovaná dodávatelom. A konecne zrozumitelnost systému. Bolo potrebné, aby naši zamestnanci mali k dispozícii jednoduché nástroje pre vyhladávanie, kopírovanie, filtrovanie dát, dôležité najmä pre koncového užívatela, aby pomerne lahko zvládli prácu s IS.“


Výroba na mieru sedí a pristane

Systém Helios Green (Noris) všetky spomenuté požiadavky vedenia SLOVGLASS-u splnal. V roku 2000 bola teda podpísaná zmluva a bezodkladne bola zahájená implementácia. Uskutocnila sa v niekolkých etapách, v ktorých bolo treba realizovat transformáciu dát z pôvodného systému Sovac , konfiguráciu skladových modulov, ekonomických modulov a modulov obchodu, konfiguráciu TPV a inštaláciu modulu Výroba.

Implementácia jednotlivých modulov bola ukoncená v rôznom case, podla požiadaviek zákazníka a dôležitosti ich používania. To znamená, že najprv boli do prevádzky uvedené moduly ekonomické, mzdové a skladové a modul TPV (Technická príprava výroby). Následne bola dokoncená aj implementácia všetkých zostávajúcich castí systému. Pri implementácii spolupracoval s dodávatelom šestclenný tím pracovníkov IT oddelenia SLOVGLASS-u, ktorý postupne zvládal všetky nárocné operácie, cím velmi pomohol tímu LCS.


Informácie pre všetkých

Po ukoncení implementácie casti s názvom „evidencia výroby“ vyvstala zo strany SLOVGLASS-u požiadavka na kalkulácie cien výrobkov, predovšetkým z hladiska štruktúry kalkulacných položiek s vyhliadkou na zvládnutie výpoctu krycieho príspevku. Tú sa vdaka celkovo kvalitnému riešeniu kalkulácií v module TPV skutocne podarilo splnit.

Zavedenie nového systému predstavovalo pre SLOVGLASS sprístupnenie informácií z jeho rôznych casti v reálnom case, co manažment spolocnosti predtým velmi postrádal. Vzájomná previazanost jednotlivých modulov súcasne priniesla celkovo komplexnejší pohlad na všetky informácie. Dôležitými prínosmi boli napríklad spresnenie popisu výrobkov, možnost reakcie na zmenu priebehu výroby ci podpora vzájomného prenosu informácií s inými softvérmi.

„Velmi nás všetkých potešilo,“ konštatuje Dr. Sarvaš, „že prechod zo starého na súcasný IS bol zvládnutý bez väcších komplikácií s využitím dát zo systému Sovac a so zachovaním funkcií pôvodného systému a ich rozšírením o nové možnosti. Za dôležitú výhodu považujem tiež garantovanú aplikáciu legislatívnych zmien do IS v dostupnom case, odbornú garanciu a podporu zo strany dodávatelských subjektov pod hlavickou LCS a, samozrejme, tiež perspektívu dalšieho rozvoja systému na nových platformách, ktoré prináša doba,“ hodnotí Drahomír Sarvaš po viac než siedmich rokoch používania systému.Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac