Energetika

Modulárny a plne otvorený informačný systém, ktorý umožňuje vytváranie individuálnych riešení podľa požiadaviek zákazníka. Pokrýva sledovanie a vyhodnocovanie tepelnej energie, elektrickej energie, plynu, vody a ďalších médií.

Modul Energo obsahuje triedy a funkcie pre podrobnú evidenciu spracovania výroby a distribúcie tepla. Umožňuje sledovať náklady na výrobu tepla, množstvo distribuovaného tepla a je priamo napojený na ďalšie moduly systémov Helios nevyhnutne spätými s touto problematikou.

Pokrýva celý proces spracovania dát, od odpočtu stavu meračov až po fakturáciu zmluvným odberateľom tepla na základe zmlúv s jednotlivými odberateľmi, ktoré sú rovnako súčasťou daného modulu.

Funkcionalita riešení:

 • Obchodné prípady, zmluvy
 • Evidencia meracích miest, meradiel, dimenzií meradiel
 • Sledovanie nameraných hodnôt, ich odvodené prepočty a kontroly
 • Prepojovacie a hodnotiace väzby (organizačná štruktúra firmy, zoznam prepojovacích sietí, prepojovacie a nákladové schémy)
 • Technologické objekty, ich pravidelné akcie, prevádzkové denníky
 • Cenníky energií a služieb s viacerými úrovňami a voliteľnou časovou platnosťou
 • Platobné kalendáre (zálohové listy), cenové dodatky zmlúv
 • Spracovanie a hromadné generovanie nedaňových a daňových záloh, dielčich plnení a výsledných vyúčtovaní (s väzbou na namerané hodnoty)
 • Hromadné automatické párovanie prijatých platieb (banka, pokladňa, SIPO)
 • Sledovanie salda nezaplatených záloh a salda vystavených faktúr
 • Hodnotenie účinností a nákladov v systéme dodávky energií
 • Výpočet hodnôt ku kalkulačnému dátumu, výpočet fakturačných hodnôt k dátumu fakturácie
 • Kalkulácie výsledných cien podľa vzorca ERU aj podľa vlastných kalkulačných vzorcov, ich porovnávanie
 • Detailný rozpad nákladov a výnosov, preúčtovanie výrobných a správnych réžií, práca s odhadnými položkami, sledovanie nedokončenej výroby

Výber z referencií

TTS energo s.r.o.
TEDOM ENERGO s.r.o.
TEPLO IVANČICE, s.r.o.
BICORN s.r.o.
ENIAS, a.s.
I & C ENERGO a.s.
Tepelné zásobování Rakovník
Jihlavské kotelny
Tepelné Hospodářství Hradec Králové
Městské tepelné hospodářství Kolín

Prípadová štúdia: PC Help

Energia. To je slovo, ktoré dnes hýbe ekonomikou a v médiách sa skloňuje vo všetkých pádoch. Nikto nepochybuje o tom, že odvetvie energetiky je pre každý štát maximálne dôležité. Od deväťdesiatych rokov minulého storočia sa dynamicky rozvíja aj u nás. Popri veľkých zdrojoch energií sa hojne stavajú a rekonštruujú predovšetkým malé a stredné súkromné alebo komunálne zdroje. Takmer v každom meste existuje aspoň jedna spoločnosť, ktorá prevádzkuje nejaký tepelný zdroj alebo kombinovaný zdroj s výrobou elektriny.

Tieto firmy sú však väčšinou vo svojom podnikaní oveľa pestrejšie. Okrem výroby a distribúcie energií sa často zaoberajú napríklad aj strojovou výrobou, komunálnymi službami, dopravou, obchodnou činnosťou a podobne. Stredne veľké firmy majú svoje činnosti rozdelené na divízie, malé spoločnosti aspoň na sledovanie ekonomických stredísk. Z hľadiska procesov vnútri firiem sa teda jedná o veľmi individuálne a komplikované spoločnosti.

Tento segment firiem má aj svoje špecifické povinnosti voči štátnym orgánom. Jedná sa predovšetkým o ERU (Energetický regulačný úrad), ČEI (Česká energetická inšpekcia), Ministerstvo priemyslu a obchodu a Ministerstvo životného prostredia.

Na jednej strane majú teda tieto firmy podnikanie v energetike zaťažené špecifickou legislatívou, na druhej strane sú rozmanité pokiaľ ide o interné procesy, ktoré postihujú rôzne činnosti subjektu. Pre užívateľov zadávajúcich informácie do rôznych systémov, bez komfortnej väzby, bez spoločnej databázy a pri nemožnosti jednoduchého vyhodnotenia to predstavuje veľký problém. Naopak, pre komplexný informačný systém budovaný na jednej databáze to je veľká výzva. Práve myšlienka zjednotenia rozmanitých procesov a dosiahnutia komplexnosti práce v jednej databáze bola v roku 2004 hnacím motorom vzniku uceleného informačného systému v Třebíčskej spoločnosti TTS energo, s. r. o..

Keď sa zrodí ENERGO

Holding TTS, do ktorého spoločnosť TTS energo, s. r. o., patrí, zakúpil v roku 2004 pre svoje dcérske spoločnosti informačný systém Helios, ktorý vtedy pokrýval vo firme ekonomickú a výrobnú oblasť. Na ostatné procesy používali firmy rôzne systémy.

Manažment TTS energo, s. r. o., však mal predstavu o zjednotení všetkých kľúčových procesov do jedného systému. Spoločne s ľuďmi zo softvérovej spoločnosti PC HELP sa preto začali zamýšľať nad projektom vývoja nového modulu, ktorý postihne procesy výroby a distribúcie tepelnej energie. Medzi hlavné požiadavky patrili jednotná databáza a integrácia so systémom LCS Helios IQ. Inak povedané: nový modul, nazvaný ENERGO, sa mal stať integrovanou súčasťou existujúceho komplexného informačného systému.

„Vízia však nestačila,“ spomína František Blažek, obchodný riaditeľ spoločnosti PC HELP. „Ako na všetko, aj na zahájenie prác na projekte ENERGO, boli potrebné aj peniaze. V roku 2005, po predchádzajúcom vypracovaní implementačnej štúdie a marketingovom prieskume, bola medzi našimi firmami uskutočnená dohoda o financovaní projektu. Jej výsledkom bola pomerne netradičná deľba nákladov medzi zákazníkom a dodávateľom.“

Za dva roky, počas ktorých bol potom modul ENERGO vyvíjaný a implementovaný, sa už objavili ďalší zákazníci z radov energetických firiem. A ony mali možnosť svojimi podnetmi ovplyvniť rozsah a funkčnosť modulu. V roku 2007 sa napríklad uskutočnili ďalšie analytické práce v spoločnosti TEDOM ENERGO, s. r. o., kde je informačný systém spolu so špeciálnym modulom práve implementovaný. Rovnaká zostava bude nasadená aj v jednej z dcér spoločnosti TEPLO IVANČICE, s. r. o., a u materskej firmy TEDOM, s. r. o., bude nasadený modul ENERGO bez ekonomických modulov Helios. Mimochodom, holding TEDOM ročne dodáva viac než 1,4 mil. GJ tepla a vyše 90.000 MWh elektrickej energie.

O čo vlastne ide?

V kocke: ENERGO je systém, ktorý umožňuje sledovanie a vyhodnocovanie výroby a distribúcie tepelnej a elektrickej energie, prípadne hromadný predaj médií, ako je plyn, voda a podobne. Existuje v štandardnej verzii, ale je tiež možné modifikovať ho podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Modul je integrovaný do informačného systému Helios. To znamená, že užívateľ, ktorý využíva iné štandardné moduly systému, napríklad skladové hospodárstvo alebo ktorýkoľvek ďalší, môže bez problémov pracovať aj v module ENERGO. Ovládanie aj prostredie systému sú totožné. ENERGO tvorí v stromovej štruktúre štandardných modulov plynulé pokračovanie ponuky. Modul sám sa skladá z takzvaných „submodulov“, ktoré sa nazývajú Objekty, Zmluvy, Merania, Kalkulácie a Prevádzkové účtovníctvo.

„Medzi rutinné práce užívateľov modulu ENERGO patrí napríklad p ráca s cenníkmi energií a služieb s viacerými úrovňami a voliteľnou časovou platnosťou či práca s platobnými kalendármi (zálohové listy), s cenovými dodatkami zmlúv,“ vysvetľuje František Blažek. „Aj s pracovanie a hromadné generovanie nedaňových a daňových záloh, dielčich plnení a výsledných vyúčtovaní (s väzbou na namerané hodnoty) je veľmi častou činnosťou pracovníkov energetických firiem. Na ňu nadväzuje napríklad hromadné automatické párovanie prijatých platieb (banka, pokladňa, SIPO) alebo sledovanie salda nezaplatených záloh a salda vystavených faktúr,“ dodáva Blažek.

Manažment energetickej firmy tak má možnosť v systéme hodnotiť účinnosť a náklady dodávok energií či vypočítať hodnoty ku kalkulačnému dátumu a vypočítať fakturačné hodnoty k dátumu fakturácie. Za zmienku stojí aj kalkulácia výsledných cien podľa vzorca ERU aj podľa vlastných kalkulačných vzorcov, ich porovnávanie alebo detailný rozpad nákladov a výnosov, preúčtovanie výrobných a správnych réžií, práca s odhadnými položkami, sledovanie nedokončenej výroby. Čo teda zostáva dodať? Verme, že informačné technológie majú šancu podporiť domácu výrobu energie, ktorú tak naliehavo potrebujeme.Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac